logo

Privacyverklaring

Inleiding
De Vrije Energie Producent B.V. (“DVEP”), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt DVEP uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van DVEP, kantoorhoudende te (7559 SP) Hengelo aan de Jan Tinbergenstraat 110, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8121108.

Verwerking
DVEP verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van DVEP. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de door DVEP gebruikte cookies.

Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het invullen van het online contactformulier, contact met onze sales- of serviceafdeling en het opvragen van informatie. DVEP behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De gegevensverwerking is door DVEP gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Doeleinden
DVEP gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het beoordelen en accepteren van een nieuwe klant en het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst en het onderhouden van klantcontact; het verbeteren van haar producten en diensten; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; voor marketingdoeleinden;voor het beantwoorden vragen en het in behandeling nemen van klachten; het innen van vorderingen ten behoeve van derden; en het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole en accountantscontroles.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen
DVEP bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden.

DVEP heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die DVEP verwerkt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw Persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via marketing@dvep.nl.

Derden
De Persoonsgegevens worden door DVEP niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij DVEP daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links
Op de website DVEP treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. DVEP kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen
DVEP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: april 2017