logo

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor klanten

DVEP Energie is toegewijd aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, twee beginselen die worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. DVEP Energie is een dochteronderneming van UGI International. De gelieerde ondernemingen van UGI International in de Europese Economische Ruimte (“EER”), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, waaronder DVEP Energie, worden in deze privacyverklaring collectief aangeduid als “UGI”. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens die zijn verstrekt door u, als onze huidige, vorige of potentiële klant, of die door u worden gegenereerd tijdens uw gebruik van onze diensten en uw aankoop van onze producten. Deze privacyverklaring wordt aan u verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten ter uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) (gezamenlijk de “wetten inzake gegevensbescherming”). Deze verklaring is alleen van toepassing op inwoners in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk die gebruik maken van onze diensten of dit wensen te doen, en de verklaring beschrijft welke persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de wetten inzake gegevensbescherming) u aan ons verstrekt en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten en producten aan u te leveren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op huidige, vorige of potentiële klanten in een ander gebied dan de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

DVEP Energie is een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In deze privacyverklaring geven wij een samenvatting van uw rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. DVEP Energie is een dienstverlener en daarom streven wij ernaar om u, de klant, de controle te geven over hoe uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Als u gebruik blijft maken van onze diensten en/of onze producten blijft kopen, dan geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de bijgewerkte privacyverklaring die op dat moment van toepassing is.

Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens omvatten alle gegevens die betrekking hebben op u waarin u wordt geïdentificeerd of van waaruit u identificeerbaar bent. We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken: (i) uw voor- en achternaam; (ii) uw post- en e-mailadres (indien door u verstrekt); (iii) uw afleveradres; (iv) uw geboortedatum en -plaats; (v) uw land en/of uw mobiele telefoonnummers; (vi) uw klantnummer en EAN; (vii) identificatiemiddelen; en/of (viii) uw bankgegevens.

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder: (i) accountgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u uw account opent en wijzigt; (ii) informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken; (iii) informatie die u aan ons verstrekt om diensten of producten te verkrijgen die door ons worden geleverd; (iv) informatie die wij verzamelen over uw gebruik van onze diensten of de aankoop van onze producten en die door u wordt verstrekt in e-mails of telefoongesprekken met ons of via door ons geautoriseerde derden; en (v) informatie die wij verzamelen om online betalingen te verwerken.

Sommige van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen bestaan uit gezondheidsinformatie of andere gevoelige of speciale categorieën van persoonsgegevens. Als u deze gegevens aan ons verstrekt, zullen wij ze alleen gebruiken waar dit relevant is voor uw opdracht aan ons (bijvoorbeeld over de manier waarop wij met u communiceren, of als dit nodig is om de diensten te verlenen of te reageren op uw vraag of verzoek).

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens die zijn verzameld op het moment dat het contract wordt ondertekend, combineren met andere persoonsgegevens die wij of derden op legale wijze over u verzamelen, zoals in het bijzonder onze communicatie per e-mail, telefoon of anderszins of opnames die zijn gemaakt tijdens onze telefoongesprekken. Wanneer we telefoongesprekken opnemen (zoals u wordt meegedeeld aan het begin van dergelijke opgenomen gesprekken), bevatten deze gesprekken uw persoonsgegevens, en we bewaren de opnames van deze gesprekken in overeenstemming met onze bewaartermijnen (zie hieronder in deze verklaring). Wij zullen al uw persoonsgegevens die hetzij direct of indirect zijn verzameld, verwerken en beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verzamelen met uw toestemming een aantal persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 1. Marketingdoeleinden, waaronder een abonnement om onze commerciële of promotionele informatie te ontvangen, huisbezoeken, uw deelname aan of inschrijving voor een beurs of evenement;
 2. Uw gebruik van onze websites, met name bij het aanmaken of beheren van uw klantaccount;
 3. Onze communicatie, in het bijzonder met onze klantenservice of bezorgdiensten;
 4. Het controleren van de kwaliteit van onze diensten, met name de opnames van onze telefoongesprekken;
 5. Het beheren van onze loyaliteitsprogramma’s;
 6. Het vastleggen van uw overzichten van vooruitbetalingen van deposanten;
 7. Deelname aan wedstrijden, prijsvragen of enquêtes; en/of
 8. Het laten uitvoeren van enquêtes door gespecialiseerde dienstverleners.

Wij vragen niet om persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar en verzamelen deze niet opzettelijk.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van alle precontractuele en contractuele stappen en het uitvoeren van de energieleveringsovereenkomst tussen u en DVEP Energie (“overeenkomst”). Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen, en tevens om onze belangen te verdedigen en vast te stellen, in het bijzonder juridische claims en andere geschillen met klanten en/of met derden.

In het kader van deze privacyverklaring bestaan precontractuele stappen uit elke actie die door ons wordt ondernomen tijdens de presentatie van onze dienst- en productaanbiedingen waarvoor het verzamelen van persoonsgegevens nodig kan zijn om aan uw verwachtingen te voldoen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst. Als uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan zullen wij niet in staat zijn om uw verzoeken in te willigen of u de gevraagde producten en diensten te leveren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onze verplichtingen met betrekking tot het leveren van producten en diensten, zoals uiteengezet in de overeenkomst;
 • Het mogelijk maken van transacties voor betalingsverwerking;
 • Om u diensten aan te bieden die aan uw behoeften voldoen;
 • Om u op basis van uw voorkeuren en met uw toestemming commerciële en reclame-informatie te verzenden;
 • Het ontwikkelen van effectieve en innovatieve producten;
 • Het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van statistieken en het gebruiken van gegevensanalyses om onze commerciële en logistieke activiteiten aan te passen;
 • Het vergemakkelijken van de orderverwerking, met inbegrip van routeplanning en vraagprognoses;
 • Het voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten;
 • Het beheren van mogelijke geschillen met u of met een derde waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn;
 • Het uitvoeren van onze verplichtingen jegens u.


Wat wij doen met uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die door u worden gegenereerd gebruiken we voor het leveren van onze diensten. Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is dus het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of het nemen van precontractuele stappen om dit te doen.

We verwerken uw persoonsgegevens ook in onze legitieme belangen of die van een derde, met inbegrip van onze vereisten om uw persoonsgegevens te gebruiken in een rechtszaak of voor andere juridische doeleinden waarbij wij en/of een van onze gelieerde ondernemingen betrokken zijn. Dit kan ook de noodzaak omvatten voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar derde landen die geen adequate wetgeving inzake gegevensbescherming bezitten, zoals de Verenigde Staten, waar onze moedermaatschappij is gevestigd. In dit geval zullen we passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals is vereist door de wetten inzake gegevensbescherming. We zullen de privacy en veiligheid van speciale categorieën van persoonsgegevens waarborgen zoals is vereist onder de wetten inzake gegevensbescherming.

U kunt er ook mee instemmen dat wij uw persoonsgegevens gebruiken zoals staat beschreven in deze verklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden. U hebt het recht om ons op elk gewenst moment te laten weten dat u niet wilt dat wij contact met u opnemen voor enige andere doeleinden nadat u aanvankelijk uw toestemming hebt gegeven.

Het is ons ook toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of onze contractuele verplichtingen jegens u om de diensten aan u te leveren, om uw account bij ons te beheren en eventuele technische problemen of verzoeken om ondersteuning te beheren.

Een deel van uw persoonsgegevens wordt door ons verwerkt in de Verenigde Staten en wordt bewaard op servers in de Verenigde Staten. Door uw gebruik van onze diensten erkent u uitdrukkelijk en gaat u akkoord met de overdracht van sommige van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten, waar mogelijk een lagere standaard van wetten inzake gegevensbescherming geldt dan in het land waarin u woont. Onze beveiligingsmaatregelen staan hieronder beschreven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende ontvangers, waar dit nodig is om het doel van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens te bereiken:

 • Interne ontvangers: onze klantenservicecentra, onze financiële, juridische, logistieke en marketingafdelingen; en de juridische en interne controleafdelingen van onze gelieerde ondernemingen, met inbegrip van onze moedermaatschappij, die zich kunnen bevinden in derde landen die verplicht zijn te voldoen aan de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming.


 • Externe ontvangers die door ons zijn ingeschakeld om de overeenkomst na te komen of om ons in staat te stellen de diensten en producten te leveren aan onze klanten, onze externe adviseurs en auditors, onze tegenpartijen (waar relevant) en door ons ingeschakelde dienstverleners. Externe ontvangers omvatten: transporteurs; inspecteurs en personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van technische installaties; callcenters; organisatoren van evenementen, bureaus voor public relations, reclame en marketing; partnerplatforms; leadgenerators; drukkerijen, leveranciers van documentbeheer en van gedrukte of online gearchiveerde documenten; leveranciers van studies of van statistische analyses; leveranciers voor het onderhoud van externe toepassingen, softwarediensten en opslag; banken; en, in het geval van een geschil, onderzoekers, juridisch adviseurs, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen en partijen bij het geschil.


We staan geen enkele andere derden toe om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, behalve indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving of in overeenstemming met ons privacybeleid. We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan onze onderaannemers, agenten of aanbieders van betalingsdiensten (die zich mogelijk in de Verenigde Staten of buiten de EER bevinden) waarmee we een contract hebben afgesloten om ons te helpen bij het verlenen van de diensten, mits dergelijke onderaannemers of agenten er schriftelijk mee instemmen te voldoen aan de in deze privacyverklaring beschreven normen inzake privacy en beveiliging. Onder alle omstandigheden zijn op de overdracht van uw persoonsgegevens de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van toepassing die door de betrokken entiteiten zijn overeengekomen

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL-EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0087&from=en)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL-EN/TXT/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN).

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere partijen voor de volgende doeleinden: (i) om te voldoen aan wetgeving of om te reageren op een verplicht juridisch proces (zoals een huiszoekingsbevel of een rechterlijk bevel) of een verzoek om informatie van een regelgevende instantie of anderszins voor juridische doeleinden; (ii) om de naleving van het beleid voor de diensten te controleren of te handhaven; of (iii) voor het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, of van een van onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners, of klanten of anderszins in de legitieme zakelijke belangen van ons en/of onze gelieerde ondernemingen en in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere zakelijke entiteiten in verband met de verkoop, overdracht, fusie of andere overdracht van al onze zakelijke activiteiten of een gedeelte daarvan aan die zakelijke entiteit.

In alle gevallen waarin we uw persoonsgegevens moeten delen met derden, zullen we de aard en categorieën van persoonsgegevens beperken tot hetgeen is vereist om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of aan onze wettelijke en/of reglementaire vereisten. We kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren om uw privacy te beschermen.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We nemen maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen door middel van het ontwerp van onze producten, diensten, websites en toepassingen. De overdracht van uw bankgegevens wordt versleuteld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Onze medewerkers zijn op de hoogte van de beperkingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, volgen regelmatig training op het gebied van gegevensbescherming en voldoen aan de regels van ons intern nalevingsbeleid in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese en nationale regelgeving.

We begrijpen dat het cruciaal is om gegevens op een veilige manier op te slaan. Daarom bewaren we persoonlijke en andere gegevens met behulp van passende fysieke, technische en administratieve beveiligingen om gegevens te beschermen tegen voorzienbare risico’s, zoals onbevoegd(e) gebruik, toegang, bekendmaking, vernietiging of wijziging. Hoewel we te goeder trouw inspanningen verrichten om de gegevens die we verzamelen te bewaren in een beveiligde werkomgeving die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen we geen volledige veiligheid garanderen. Hoewel we ons inzetten voor de integriteit en beveiliging van ons netwerk en onze systemen, kunnen we bovendien niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen dat “hackers” van derden deze informatie op illegale manier verkrijgen.

We doen zaken met derden die het recht op privacy respecteren en beperken hun toegang tot slechts die persoonsgegevens die zijn vereist om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. De uitwisseling van gegevens vindt plaats door middel van beveiligde protocollen. Om een hoog beveiligingsniveau voor uw persoonsgegevens te garanderen, worden onze onderaannemers onderworpen aan controles en audits zoals vereist door de wetten inzake gegevensbescherming.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de landspecifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, auditgerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt voor marketingdoeleinden worden bewaard totdat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Kennisgeving van andere diensten en producten

We willen uw naam en e-mailadres graag gebruiken om u te informeren over onze toekomstige of gerelateerde diensten, aanbiedingen en soortgelijke producten. Als u ons uw toestemming geeft om marketingberichten te ontvangen, dan bieden wij u in elk elektronisch bericht het recht om u af te melden. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden via e-mail of via onze website.

Wat zijn uw rechten?

Onder de wetten inzake gegevensbescherming hebt u een aantal aanvullende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Onder bepaalde voorwaarden volgens de wetten inzake gegevensbescherming, kunt u verzoeken om het volgende: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) rectificatie van uw bestaande persoonsgegevens; (iii) verwijdering van uw persoonsgegevens, afhankelijk van andere wettelijke of contractuele verplichtingen; (iv) portabiliteit van uw persoonsgegevens (via het recht op portabiliteit kunt u een deel van uw gegevens verkrijgen in een open, machineleesbaar formaat), waarbij de gegevens op grond van toestemming en met geautomatiseerde middelen worden verwerkt; (v) bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of (vi) beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens om de juistheid ervan te verifiëren, om bezwaar te maken tegen het verwijderen ervan of om uw wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

Als u gebruik maakt van uw recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of het verwerken van uw persoonsgegevens beperken, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat dit ons vermogen om u de diensten en producten te leveren zal belemmeren.

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming wiens gegevens u op verzoek kunt ontvangen, of u kunt een e-mail sturen naar privacy@ugiintl.com. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de kwestie onderzoeken en onmiddellijk contact opnemen met u of de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen, neem dan contact op met privacy@ugiintl.com.


Versie: mei 2018